Çalışma Alanlarımız

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

AİLE
HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

BORÇLAR
HUKUKU

Borçlar hukuku, taraflar arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.
.

BİLİŞİM & TEKNOLOJİ
HUKUKU

Bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır.

CEZA
HUKUKU

Ceza hukuku, kanunlar tarafından suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır.

ENERJİ
HUKUKU

Enerji Hukuku, enerji kaynaklarının tespiti, kullanımı, üretimi ve çıkarılması konularında ayrıntılı kurallar koyan ve bu kurallara uymamanın yaptırımını belirleyen hukuk dalıdır.

EŞYA & GAYRİMENKUL
HUKUKU

Eşya hukuku, kişiler ile eşyalar arasındaki doğrudan doğruya hakimiyet ilişkisini düzenleyen medeni hukukun bir dalıdır.
.

FİKRİ MÜLKİYET
HUKUKU

Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değere sahip fikri emek ürünlerini koruyan hukuk dalıdır.
.
.

İCRA & İFLAS
HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, alacaklı olan kişi ile borcunu ödemeyen borçlu arasındaki hukuki işlemleri, alacaklının borcunu nasıl geri alabileceğini gösteren bir hukuk dalıdır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.
.

KAMULAŞTIRMA
HUKUKU

Devletin ve yetki verdiği özel idarelerin, gerçekleştireceği kamulaştırma işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapan hukuk dalına, kamulaştırma hukuku denmektedir.
.

KAMU İHALE
HUKUKU

Kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır.

KAT MÜLKİYETİ
HUKUKU

Kat maliklerinin birbirleri ve yönetim ile olan ilişkilerini, yönetimin oluşturulmasını ve kurallarını, ortak alanların kullanım şeklini düzenleyen hukuk dalıdır.
.

KİRA
HUKUKU

Kira hukuku, kiraya veren ile kiracı arasında yapılan sözleşmeden doğan sorumlukları düzenleyen hukuk dalıdır.

KİŞİLER
HUKUKU

Kişiler hukuku, gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcını ve sona ermesini konu edinen bir medeni hukuk dalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
HUKUKU

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır.

KIYMETLİ EVRAK
HUKUKU

Türk Ticaret Kanunu’nda kıymetli evrak olarak tanımlanan senetlerin varantın düzenlenme şekli, devir edilmesi, türünün değiştirilmesi, ödenmesi vb. usul ve esaslarını düzenleyen hukuk dalıdır.

MEMUR
HUKUKU

Memur Hukuku, memurların idare ile olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgilenen  hukuk dalıdır.
.
.

MİRAS
HUKUKU

Bir gerçek kişinin ölmesi durumunda para ile ölçülebilen hak ve borçlarının, yani malvarlığının kimlere ne oranda ve ne şekilde geçeceğini düzenleyen hukuk  dalıdır.
.

NÜFUS
HUKUKU

Nufüs Hukuku, Türk vatandaşları, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları ile Türkiye’de bulunan yabancıların nüfus hizmetlerinin düzenlenmesine, yürütülmesine ve geliştirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen hukuk dalıdır.
.

REKABET
HUKUKU

Rekabet hukuku, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önleyerek rekabetin korunmasını sağlayan hukuk dalıdır.
.
.

SİGORTA
HUKUKU

Sigortalı ve sigortacı arasındaki uyuşmazlıkları gidermede yararlanılan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı kapsamında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin meydana gelmesi halinde sigortacının bunu tazmin etmesini ya da edimlerde bulunmasını yüklendiği sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceler.

ŞİRKETLER
HUKUKU

Şirketler hukuku,ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

TÜKETİCİ
HUKUKU

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da yasal çerçeve doğrultusunda gerçekleştirmek adına düzenlemelerde bulunan hukuk birimidir.

VATANDAŞLIK
HUKUKU

Vatandaşlık hukuku, vatandaşlığın kazanılması, vatandaşlığın kaybedilmesi, vatandaşlığın kaybettirilmesi, çifte vatandaşlık vb. konular ile ilgili usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır.
.

VERGİ
HUKUKU

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünüdür.
.

YABANCILAR
HUKUKU

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den korunma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır.

English
MENÜ