Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

BAYRAKTAR SELÇUK Avukatlık Bürosu; 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde müvekkillerinin ve web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini yüksek kalitede bir hukuk hizmeti sunabilmek üzere çeşitli iletişim yolları aracılığıyla (mesaj, e-mail, yorum, telefon vs.) toplamakta, işlemekte ve saklamaktadır.

Web sitemizde (www.bayraktarselcuk.com) bulunan, yayınlanan tüm içerik, bilgi ve beyanlara ilişkin haklarımız saklıdır. Web sitemizde yayınlanan tüm yazı ve makaleler genel ve soyut anlamda bilgiler içermektedir. Kesinlikle avukat-müvekkil ilişkisi taşımamaktadır. Kişilerin somut hukuki uyuşmazlıkları çerçevesinde işbu web sitesindeki içeriklerden yararlanmak suretiyle hak kaybı yaşamaları halinde hiçbir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Veri Sorumlusu

BAYRAKTAR SELÇUK Avukatlık Bürosu web sitemize (www.bayraktarselcuk.com) erişilmesi sonucunda işlenen verileriniz kapsamında veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri denir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise kişisel verilerin işlenmesini ifade eder.

BAYRAKTAR SELÇUK Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimizin ve tarafımıza danışmanlık almak ya da iletişime geçmek suretiyle ulaşan kişilerin verileri, tam ve gereğince bir hukuk hizmeti sağlayabilmek amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

BAYRAKTAR SELÇUK Avukatlık Bürosu işbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi bağlamında; kişisel verilerinizi paylaşabilmekte veya aktarabilmektedir. Kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuki zorunluluk durumunda ilgili tüzel kişilere KVVK hükümlerine uygun olarak aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Korunması Kapsamında Haklarınız

BAYRAKTAR SELÇUK Avukatlık Bürosuna başvurarak şahsınıza ilişkin;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz. Bu haklarınız doğrultusundaki taleplerinizi aşağıda belirtilen iletişim adreslerimiz aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuz, tarafımıza iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Onay Metni

BAYRAKTAR SELÇUK Avukatlık Bürosu tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve bilgilendirildim. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerimin; söz konusu web sitesi (www.bayraktarselcuk.com) üzerinden söz konusu amaçlarla elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve sınıflandırılması; gerekmesi durumunda üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması hususlarında yukarıda açıklandığı üzere konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam dahilinde onay veriyorum.

English
MENÜ