İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, alacaklı olan kişi ile borcunu ödemeyen borçlu arasındaki hukuki işlemleri, alacaklının borcunu nasıl geri alabileceğini gösteren bir hukuk dalıdır. İcra ve iflas hukukunun başlıca konuları; ilamsız icra, ilamlı icra, iflas hukuku, tasarrufun iptali davası, yeniden yapılandırma, icra ve iflasla ilgili suçlar, konkordato, konkordatoda vergi, harç ve teşvik belgeleri, konkordato dışında yapılan vaatler ve konkordatoda çekişmeli alacaklardır.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Aczine kendi fiili ile neden olan ve durumun fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlular hakkında açılan davalar,
• Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksilten borçlular hakkında açılan davalar,
• Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında açılan davalar,
• İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenler hakkında açılan davalar,
• İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenler hakkında açılan davalar,
• İflas davaları,
• İflasa fesat karıştıranlar hakkında açılan davalar,
• İflasın ertelenmesi davaları,
• İhalenin feshi davaları,
• İhtiyati haciz davaları,
• İlama muhalefet edenler hakkında açılan davalar,
• İlamlı icralarda icranın geri bırakılması işlemleri ve bir taşınmazın teminat gösterilerek takibinin durdurulması davaları,
• İmzaya itiraz davaları,
• İtirazın kaldırılması davaları,
• İtirazın iptali davaları,
• İstihkak davaları,
• İstirdat davaları,
• Kambiyo senedine özgü takiplere itiraz davaları,
• Mal beyanında bulunduktan sonra mal ve kazancında artış meydana gelen ve bu durumu icra dairesine bildirmeyen borçlu hakkında açılan davalar,
• Memur işlemine şikâyet davaları,
• Menfi tespit davaları,
• Müflisin haklarını vermeyenler hakkında davalar,
• Nafaka borcunu ödemeyenler hakkında açılan davalar,
• Sermaye şirketinin iflasını istemeyenler hakkında açılan davalar,
• Sıra cetveline itiraz davaları,
• Tahliye davaları,
• Tasarrufun iptali davaları,
• Ticareti terk edenler hakkındaki davalar,
• Ticari işletmelerde yöneticinin sorumluluğu davaları,
• Ödeme şartını ihlal eden borçlu hakkında açılan davalar,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

English
MENÜ