MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi durumunda para ile ölçülebilen hak ve borçlarının, yani malvarlığının kimlere ne oranda ve ne şekilde geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmuş bir hukuk dalıdır. Miras hukukunun başlıca konuları; yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri, vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, miras sözleşmesi, mirasın geçmesi, mirasın geçmesinin sonuçları, mirasın kazanılması, resmî defter tutma, resmî tasfiye, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaşılması ve mirasta denkleştirmedir.

Miras Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Alacağın tereke masasına kayıt ve kabulü davaları,
• Alacaklıların mirasın reddinin iptali davaları,
• Atanmış kişiye mirasçılık verilmesi davaları,
• Borçlu olan mirasçıya kayyum atama davaları,
• İflas idaresinin mirasın reddinin iptali davaları,
• İstihkak davaları,
• Miras payının temlikinden doğan davalar,
• Miras ortaklığının giderilmesi davaları,
• Miras ortaklığına temsilci atama davaları,
• Miras taksim sözleşmesinin iptali davaları,
• Miras denkleştirme ve terekeye iade davaları,
• Miras sözleşmelerinden doğan davalar,
• Miras sözleşmelerini ortadan kaldırma davaları,
• Mirastan yoksunluğun tespiti davaları,
• Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davaları,
• Mirastan yoksun kişiye Mirasçılık Belgesi verilmesi davaları,
• Mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesi davaları,
• Mirasın paylaştırılması davaları,
• Mirasçılık Belgesi verilmesi istemleri,
• Mirasçılık Belgesinin iptali ve yeni “Mirasçılık Belgesi” verilmesi davaları,
• Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları,
• Saklı paylı mirasçıların tenkis davaları,
• Tapu kütüğündeki kişi ile miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespitine ilişkin davalar,
• Tereke borcundan dolayı mirasçıların müteselsil sorumluluğuna ilişkin davalar,
• Tereke borcunu ödeyen mirasçının diğer mirasçılara rücu etme davaları,
• Terekenin mevcudunun tespiti davaları,
• Terekenin korunması davaları,
• Terekenin resmi defterinin tutulması davaları,
• Terekeye dahil aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi davaları,
• Vasiyetin iptali ve ifası davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

English
MENÜ