Vatandaşlığa Alınma

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINI KAZANMA İLE İLGİLİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türk vatandaşlığını kazanma yolları nelerdir?

a)-Doğumla
b)-Sonradan
kazanılır.

Türk vatandaşlığı doğumla hangi esaslara göre kazanılır?

a)-Soy Bağı Esasına göre
b)-Doğum Yeri Esası esasına göre
kazanılır.

Sonradan Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?

a)-Yetkili makam kararı ile
b)-Evlat edinilme ile
c)-Seçme hakkının kullanılması ile
kazanılır.

Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılmasının çeşitleri nelerdir?

a)-Genel olarak kazanma,
b)-İstisnai olarak kazanma,
c)-Yeniden kazanma,
ç)-Evlenme yoluyla kazanma,

Türk vatandaşlığını genel olarak kazanılmasının şartları nelerdir?

a-)Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
b-)Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak,
c-)Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarla teyit etmek,
ç-)Genel sağlık bakımından bir hastalığı bulunmamak,
d-)İyi ahlak sahibi olmak,
e-)Türkçe konuşabilmek,
f- )Yeterli gelire veya mesleğe sahip olmak,
g-)Millî güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı olmamak,

Türk vatandaşlığının kazanılmasında yerleşme niyetini göstermeyen ikamet izin çeşitleri nelerdir?

a)-Sığınma,
b)-Öğrenim,
c)-Turistik,
ç)-Öğrenim gören çocuğa refakat,
d)-Tedavi,

Kimler Türk vatandaşlığını kazanamaz?

a)-Anayasa ile kurulu devlet düzenini yıkma yolunda faaliyette bulunduğu tespit edilenler,
b)-Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne karşı yurt içinde veya dışında faaliyette bulunduğu tespit edilenler,
c)-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler,
ç)-İsyan, casusluk ve vatana ihanet suçlarına katıldığı tespit edilenler,
d)-Silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı veya bunlarla ilişki içerisinde bulunduğu tespit edilenler,
e)-Altı aydan fazla hapis cezası alanlar,

Kimler Cumhurbaşkanı kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler?

a)Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler
b)4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

Kimler yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığı müracaatında bulunabilir?

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile turkuaz kart sahipleri.

Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında gerekli olan yatırım şartları nelerdir?

a)-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek
b)-En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak
c)-En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,
ç)-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak
d)-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında izlenmesi gereken süreç nedir?

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20’nci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması,
6458 sayılı Kanun’un 31 ‘nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması,
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapılması.

Yabancıların Yatırım yolu ile vatandaşlığa müracaatlarında kanuni sınırlamalar var mıdır?

Herhangi bir sınırlama olamayıp diğer taraftan gayrimenkul edinimi ile Türk vatandaşlığına müracaatta 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesi uyarınca Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz alma imkânı sağlamıştır. Ancak, 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu uyarınca Suriye vatandaşları gayrimenkul edinim yolu ile Türk Vatandaşlığına müracaat edemezler.

İstisnai yoldan Türk Vatandaşlığı edinimi amacıyla yapılan başvurular vekâlet ile olabilir mi?

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izin kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekâletname ile bu hususun vekâletnamede açıkça yazılmış olması durumunda uzaktan sonuçlandırılabilir.

Uygunluk Belgesi nedir?

Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

Hangi kurumlardan nasıl Uygunluk Belgesi alınır?

a)-Sabit Sermaye yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü),
b)-Taşınmaz satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),
c)-İstihdam oluşturanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne),
ç)-Mevduatı yatırımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına),
d)-Devlet Borçlanma araçlarını satın alanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığından,
e)-Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payı alanlar için Sermaye Piyasası Kurulundan (Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı)

Daha önce yapılmış yatırımlar için Türk Vatandaşlığını kazanmak üzere müracaatta bulunulabilir mi?

12.01.2017 tarihinden önce yapılan yatırımlar kapsam dışındadır.

Uygunluk Belgesi alındıktan sonra nereye başvuru yapılır?

Yukarıda maddeler halinde belirtilen şartları taşıyan ve ilgili kurumlarca adına uygunluk belgesi düzenlenen kişiler 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ya da İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere başvurur.

Uygunluk Belgesi ve İkamet Belgesi alındıktan sonra ne yapılır?

Genel Müdürlüğümüze gönderilmek üzere İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere diğer illerimizde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurarak adlarına vatandaşlık dosyaları düzenlenmektedir.

Kimler ikamet şartı aranmaksızın İçişleri Bakanlığının kararı ile Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler?

a)- Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.
b)- Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasının şartları nelerdir?

a)-Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli olarak Türkiye’de yaşamak,
b)-Aile birliği içinde yaşamak,
c)-Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamak,
ç)-Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

Türk vatandaşlığının evlat edinme yoluyla kazanılmasının şartları nelerdir?

a)-Yabancının müracaat tarihinde ergin olmaması,
b)-Yabancının millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir halinin bulunmaması

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılmasının şartları nelerdir?

a)-Ana veya babaya bağlı olarak iradesi dışında Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak,
b)-Ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunmak,

English
MENÜ