VERGİ HUKUKU

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünüdür. (Kaynak: Vergi Hukuku, Prof. Dr. Mualla Öncel, Doç. Dr. Nami Çağan, Doç. Dr. Ahmet Kumrulu) Vergi hukukunun başlıca konuları; verginin tarafları, vergileme süreci, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan güvenlik müesseseleri, vergi ceza hukuku, mükellefin ödevleri, değerleme, vergi borçlarını sona erdiren haller, vergi cezalarını sona erdiren haller, vergi uyuşmazlıkları ile ilgili yargılama süreci, kamu icra hukuku vb.dir.

Vergi Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Araç veya taşınmaz alım-satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
• Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
• Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları,
• Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
• Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
• İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
• Ödeme emrinin iptali davaları,
• Özel esaslara alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,
• Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,
• Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
• Takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalar,
• Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma başvurusunu yetkisizlik veya süreaşımı nedeniyle reddetmesi üzerine açılan davalar,
• Uzlaşmanın vaki olmaması ya da temin edilememesi üzerine açılacak davalar,
• Vergi ve cezadaki hataların şikâyet yoluyla düzeltilmesi isteminin reddi üzerine açılan davalar,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Başlığı Değiştir

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

English
MENÜ